Tuesday, 22 February 2011

Bahagian 2(b): Meminang

Meminang Pinangan Orang Lain

Diharamkan seseorang meminang pinangan saudaranya kerana ia menyerang hak dan menyakiti hati si peminang yang pertama, memecahkan hubungan kekeluargaan dan menganggu ketenteraman.

Dari Uqbah bin Amir, Rasulullah s.a.w bersabda:

Orang mukmin satu dengan yang lainnya bersaudara, tidak boleh dia membeli barang yang sudah dibeli saudaranya dan memeinang pinangan saudaranya sebelum dia ditinggalkan”.
                                        (Riwayat Ahmad dan Muslim)

Tarmizi meriwayatkan dari Syafie tentang makna hadis ini. Bila perempuan yang dipinang redha dan suka, maka tidak seorang pun boleh memeinangnya lagi. Tetapi kalau belum tahu redha atau sukanya, maka tidaklah berdosa meminangnya. Jika lelaki kedua meminang sesudah lelaki pertama diterima kemudian menikah, hukumnya berdosa tetapi perkahwinannya sah. Ini kerana yang dilanggar ialah larangan meminang sedangkan meminang tidak termasuk salah satu syarat sah nikah kerana nikahnya tidak boleh difasakhkan sekalipun tindakan meminangnya dilanggar.Melihat Orang Yang Dipinang

Seharusnya lelaki melihat dahulu perempuan yang hendak dipinangnya sehingga dapat diketahui kecantikannya menjadi faktor pendorong untuk menyuntingnya atau untuk melihat cacat celanya yang boleh menjadi penyebab kegagalannya hingga mengambil orang lain. Orang yang bijaksana tidak akan memasuki sesuatu sebelum dia tahu baik buruknya. Al-A’masy berkata: “Setiap perkahwinan yang sebelumnya tidak saling mengetahui biasanya berakhir dengan penyesalan”.

Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah s.a.w bersabda:

“Jika seseorang dari kamu mahumeminang seseorang perempuan, kalau boleh melihatnya lebih dahulu apa yang menjadi tarikan untuk mengahwininya. Maka hendaklah dilakukannya.”

Dari Mughirah bin Syu’bah, dia pernah meminang seorang perempuan. Rasulullah berkata kepadanya: “Sudahkah kamu melihatnya?” jawabnya: “Belum!” sabda Rasulullah s.a.w: “Lihatlah dahulu, agar kelak kamu senang bersama dengannya”. Maksudnya lebih serasi dalam berumah tangga.Tempat-tempat Yang Boleh Dilihat

Jumhur ulama berpendapat bahagian yang boleh dilihat ialah muka dan tapak tangan. Dengan melihat mukanya dapat diketahui cantik atau hodoh, melihat tapak tangannya dapat diketahui badannya subur atau tidak.

Sekiranya lelaki melihat pinangannya dan tidak ternyata tidak menarik, hendaklah dia diam dan jangan mengata sesuatu yang boleh menyakiykan hatinya. Mungkin perempuan yang tidak disukainya itu disukai oleh lelaki lain.Perempuan Melihat Lelaki

Melihat pinangan juga tidak khusus buat lelaki sahaja tetapi perempuan juga dibenarkan untuk melihat lelaki yang meminangnya. Ini bertujuan untuk mengetahui hal yang boleh menyebabkan dia tertarik sebagaimana lelaki melihat faktor-faktor yang menyebabkannya tertarik.

Umar r.a bersabda: 

Janganlah engkau mengahwinkan puteri-puteri kamu dengan lelaki yang hodoh, dia menyukai mereka tetapi mereka tidak suka kepadanya”.Larangan Menyendiri Dengan Tunang

Haram menyendiri dengan tuning kerana bukan muhrim dan belum dikahwini. Agama tidak membenarkan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat sahaja sedangkan perbuatan lainnya diharamkan sama sekali. Menyendiri dengan tuning tidak akan selamat daripada terjatuh ke perbuatan yang dilarang agama. Tetapi jika ditemani salah seorang muhramnya, dibolehkan.

Dari Jabir, Rasulullah s.a.w bersabda:

barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka janganlah sesekali menyendiri dengan seorang perempuan yang tidak disertai dengan muhramnya, kerana nanti orang ketiganya ialah syaitan.”Menyendiri Dengan Perempuan

Ramai ibu bapa yang mengabaikan persoalan ini sehingga membiarkan anak perempuannya bergaul bebas dengan tunangnya atau menyendiri tanpa pengawasan dan pengawalan. Akibatnya, perempuanlah yang akan kehilangan harga dirinya, rasa malu dan kehormatannya sedangkan perkahwinan belum lagi dilangsungkan.

Berbaza dengan sikap golongan di atas ialah sikap ibu bapa yang kolot dan tidak membenarkan lelaki melihat anak perempuannya ketika meminang dan hanya mahu kata persetujuan. Kemudian mereka dikahwinkan tanpa kedua belah pihak saling melihat kecuali malam pertama sahaja sehingga kadang-kadang keduanya saling terkejut menyaksikan hal yang tidak diinginkannya, lalu terjadilah penceraian yang tidak terduga.

Sebahagiannya menganggap hanya cukup dengan melihat gambar sahaja, tanpa melihat sendiri keadaan diri perempuan itu. Tetapi cara yang paling baik seperti ajaran yang dibawa Islam yang menjaga hak lelaki dan perempuan ketika meminang, Cuma perlu menjauhkan diri dari menyendiri bersama agar dapat menjaga kehormatan dan kemuliaannya.Akibat Membatalkan Pinangan

Pinangan merupakan langkah pendahuluan sebelum akad nikah. Kemudian diikuti dengan memberikan pembayaran mas kahwin semuanya atau sebahagiannya dan bermacam-macam hadiah bagi mengukuhkan hubungan yang masih baru.

Tetapi pernah terjadi pihak lelaki atau perempuan atau kedua-duanya membatalkan rancangan pernikahannya. Apakah itu dibenarkan? Apakah segala yang telah diberikan kepada perempuan itu harus dikembalikan?

Sebenarnya pinangan merupakan perjanjian hendaklah melaksanakan akad nikah, bukan sudah bernikah. Membatalkannya menjadi hak kedua pihak yang telah berjanji. Orang yang membatalkan janjinya, Islam tidak menjatuhkan hukuman sekalipun perbuatan ini dipandang cela dan dianggap salah satu sifat munafik, kecuali jika ada alasan tertentu.

Hantaran yang telah diberikan berhak diminta kembali sekiranya akad nikah tidak dapat diteruskan kerana hantaran yang diberikan sebagai ganti dari perbelanjaan perkahwinan. Selagi perkahwinan belum terlaksana, maka pihak perempuan belum berhak ke atas barang itu dan wajib mengembalikan kepada pemiliknya. Tetapi pemberian dan hadiah itu hukumnya sama dengan hibah. Secara hokum, hibah tidak boleh diminta kembali kerana ia merupakan derma sukarela dan tidak bersifat sebagai pengganti atas sesuatu.

Jika barang yang dihibahkan telah diterima oleh orang yang diberi, bereti sudah menjadi miliknya. Jika pemberi hibah memintanya kembali bereti merampas milik orang yang diberi hibah tanpa keredhaannya. Perbuatan ini menurut hukum mahupun akal ialah batal. Tetapi apabila dari penerima hibah, kemudian tidak dipenuhi maka hibahnya boleh diminta kembali kerana hibah yang diberikan tadi sebagai ganti dari sesuatu yang akan diterima. Bila perkahwinannya nyata dibatalkan, maka pihak peminang berhak meminta kembali barang yang telah dihibahkannya. Ini berdasarkan kepada beberapa hadis Rasulullah yang bermaksud:

tidak halal seorang yang telah memberkan sesuatu atau menghibahkan sesuatu meminta kembali barangnya kecuali ayah terhadap anaknya”.

“Orang yang meminta kembali barang yang telah dihibahkannya ibarat orang yang menjilat ludahnya sendiri”.

“ Barang siapa memberi hibah, maka dia masih tetap lebih berhak terhadap barangnya selama belum mendapatkan gantinya”.

No comments:

Post a Comment